Príloha č. 1 k VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
                   školstva.  -   NÁVRH !!!

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a potenciálneho stravníka v ŠJ na rok 2020

 

Kategoria škôl a školských zariadení

Početv detí k 15.9.2019

Koeficient NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV č. 668/2004

Vzorec

Výsledok v Eur

Normatív na jedného žiaka/ rok

Normatív

zvýšený/ znížený

 

 

z rozpočtu obce

Dotácia na rok 2020 v Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ-

Michal nad Žitavou

17

27,3+6,8= 34,1

17 x 34,1x 85,57

49 604,93

2917,94

3046,47

 

 

51 790,0

 

+2185,07

ŠKD - Michal nad Žitavou

30

6,0

30 x 6 x 85,57

15 402,60

  513,42

451,87

 

-

13 249,0

 

- 2153,60

ZŠS – školská jedáleň

 Michal nad Žit.

116

1,8

116 x1,8 x85,57

17 867,02

  154,03

266,91

 

 

 

 

30 961,0

 

 

 

+13093,98

Školské objekty

133

1,5

133 x 1,5 x 85,57

17071,22

128,36

  0,0

 

 

  0,0

 

-17071,22

Spolu

 

 

 

99 945,77

 

 

 

 96 000,0

V rámci rozpočtu normatív na MŠ a ŠJ je nepostačujúci. MŠ, ŠJ sa dofinancuje z normatívu ŠKD

 a normatívu na školské objekty.
Rozdiel medzi 99 945,77 Eur a 96 000,0 Eur, sa použije ako účelová dotácia na dofinancovanie umývačky riadu do školskej kuchyne a ako finančná rezerva vo výške cca 1,0 %

 

Vyvesené dňa :12.1.2020 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

 

Lehota na podávanie pripomienok :do 19.1.2020

Zvesené dňa : 28.1.2020

Schválené:     28.1.2020

Vyhlásené :   29.1.2020
Zvesené: 14.2.2020   

Účinné dňom: 14.2.2020                                          

 

Ing. Peter Porubský v. r. 

Starosta obce