Povodne v našej obci Michal nad Žitavou

 

Už po mnoho rokov, je naša obec vystavená fenoménu povodní, ktoré sužovali obyvateľov našej obci  v minulosti, sužujú aj teraz a ak neprijmeme vhodné opatrenia a riešenia , tak nás budú sužovať aj naďalej.      

       Príčina povodní v našej obci.    

V publikácii Michal nad Žitavou  /1158-1998 / sa na str.25 spomína povodeň z r.1974 nasledovne:

,,Na  jeseň roku 1974 výdatné a hlavne trvalé dažde hatili poľnohospodárske práce a najme zber úrody. Koncom mesiaca októbra bola obec ohrozená povodňou. Kalné vody rieky Žitavy vystúpili z nízkych brehou a voda sa valila do dediny. Tento stav zistil skoro ráno Vincent Ňurcik. Veľmi rýchlo zorganizoval brigádu a za výdatnej pomoci spoluobčanov bola v priebehu dňa urobená provizórna hrádza a voda v obci pomaly začala klesať.“

 

Povodne v obci, ktoré by spôsobovala rieka Žitava , sú od roku 1978-1980 zažehnané , v týchto rokoch sa uskutočnila regulácia rieky Žitava a nové koryto tejto rieky prechádza asi  1 km od obce. Najväčšiemu ohrozeniu obci povodňou v dôsledku rozvodnenia rieky Žitava, došlo práve v roku 2010, keď sa koncom mesiaca máj prehnala cez koryto rieky a jej okolím t.z. tisícročná voda . Voda z rieky Žitava ,zaplnila staré koryto rieky Žitava a vodu vytlačila až do Veľkého močiara, ale voda z rieky priamo domy nezatopila. Dá sa povedať, že povodne od rieky Žitava sú pre našu obec málo pravdepodobné ,aj keď rok 2010 musí byť pre nás určitým varovaním. Viď obr. z okolitých obcí Kmeťovo 2010 pohľad z mosta, obr.č.1,2

No naša obec, lepšie povedané polovica obce od hlavnej cesty a železničnej trati na  západ, bola vždy viac sužovaná povodňami spôsobenými prívalovými vodami, ktoré stekali z kopcov nad našou obcou a zaplavovali našu obec jej okolie. Priebeh takejto povodni aj s následkami je popísaný v publikácii Michal nad Žitavou /1158-1998 / na str.27-28. Citujem: ,,Počas dní 21 a 22.mája 1985 nepretržite pršalo. Toto divočenie prírody vyústilo do jednej z najväčších povodní v histórii obce.

V noci a nadránom sa do obce vyrútili prívaly vody  z michalských viníc a kmeťovského ovocného sadu. Voda zaplavila celú západnú časť obce, ležiacu za železničnou traťou .Cestu si nevyspytateľná voda našla i na pozemky JRD Úsvit. Vyratúvanie škôd nebolo pre obyvateľov istotne radostné. Veď besnejúca voda zaplavila 63 obytných domov, šatne ZŠ , sociálnu budovu a šatne TJ. Ušetrené okrem pivničných priestorov rodinných domov , nezostali ani obytné priestory. Okrem zaplavenia väčšina obytných domov , nezostal ani jeden vodný zdroj ušetrený od nánosov zeminy a bahna. Schopnosti obce boli limitované tak finančnými a ako i personálnymi možnosťami, na pomoc boli zavolaní predstavitelia OV KSS a ONV v Nových Zámkoch. Spomínané inštitúcie počas neľahkých dní zastupovali p. Šíma a majr. Melien. K pomocným zložkám neskôr pribudli vozy ACHP Hul , Šuriansky cukrovar ,Calex Šurany , Tesla Vráble ,JRD Nová Ves , Verejný požiarny zbor v Nových Zámkoch , VPÚ Šurany a MNV Maňa. Samotná technika nestačila likvidovať množstvo vody, lebo existujúci kanál od močiara pri starom koryte Žitavy pre malý priemer betónových rúr odvádzal vodu nedostatočne. Po zrelých úvahách povodňová komisia rozhodla okamžite vybudovať provizórny kanál na trase k Žitave, čím sa podstatne zväčšil odvod vody do rieky Žitavy. Do obce bol z dôvodu znečistenia povrchových vôd zabezpečený dovoz pitnej a minerálnych vôd. V podobnom duchu sa niesol aj rok 1986, v ktorom dominovali občianske akcie súvisiace s výstavbou odvodnenia obce. Náročnosť týchto stavebných prác neustále narastala z dôvodu obtiažnej koordinácie všetkých zúčastnených podnikov.“     

Táto povodeň je spomínaná, ale nie tak podrobne, aj v publikácii Michal nad Žitavou / 1158-2008/ str.33.

Okrem už uvedených povodní , bola naša obec postihnuté aj ďalšími povodňami ktoré spôsobili väčšie alebo menšie problémy občanom našej obce a mali určitý svoj osobitný priebeh.

R.1996 - po intenzívnej jarnej prietrži mračien, sa valila voda s kopcov, nad obcou Michal nad Žitavou  a ďalej spomína p. Chrenko Jozef – ,, Po daždi sa pozerám na pole s ďatelinou, že čo sa to tam blyští ,podídem do humna a vidí že spod zeme strieka voda do výšky 50- 60 cm , v priebehu jednej a pól hodiny, bola celá rola a časť ihriska pod vodou.“ Na túto povodeň  si spomína aj Ing. Porubský P.-,, Kamarát ma upozornil , že za ich humno, sa s viníc prudko valí voda a nech sa na to idem pozrieť. Keď som tam prišiel, rola už bola zaliata vodou a na hladine bolo vidieť malé kopčeky vody a bublinky vzduchu čo značilo, že voda sa tlačí s pod zeme. Preto som prešiel na koniec dediny od viníc, do miesta pri bývalej pieskarni a videl som ,ako voda tiekla prúdom z viníc , pred miernym kopcom pred dedinou sa tratila , obtekala ho len čiastočne a vyrážala spod zeme za humnami a pri ihrisku. V trativode pred garážou, som sledoval prudké stúpanie  vody a za necelé 4 hodiny som mál zatopený suterén domu vodou. Určite to nebola spodná voda , ale voda čo stiekla s kopcov nad našou dedinou.“ Viď obr.č.3 zatopená garáž jar 1996.  

 

Podľa publikácii Michal nad Žitavou /1153 – 2008 / je nadmorská výška obce nad úrovňou. Stredozemného mora 133-135 m.n.m. a úroveň najvyššieho bodu chotára vo výške 227 m.n.m., čiže voda sa do obci rúti s výšky cca 92 m.

Máj R.2002 – po intenzívnom nočnom daždi, sa prihnala  prívalová vlna vody, cez pole so slnečnicou na Školskú ulicu a tuná zaliala dvory a záhrady rodinných domov. Najviac bol postihnutý dom manželov Čerňákových , zatopilo im celý suterén domu s kalnou vodou. Voda sa prihnala z kopcov nad dedinou , od kmeťovského sadu a z lokality  t.z. Pod vŕbami.

Február – marec 2006- na konci roka 2005 boli tuhé mrazy zem silno zamrzla, a koncom roka 2005, okolo 23.decembra prišlo intenzívne sneženie. Na ceste medzi Michalom nad Žitavou a Martinovou boli aj 1m veľké záveje. Také isté množstvo  snehu bolo nafúkané aj na poliach nad našou obcou. Na konci mesiaca februára a začiatku mesiaca marec 2006 , prišlo prudké oteplenie, čo spôsobilo ,že sneh začal prudko topiť a keď že zem bola zamrznutá voda začala prúdom sa valiť  do dediny.  Pred miernym kopcom pod vinicami, pred dedinou ,sa prúd vody rozdelil na dve časti, jedna smerovala za záhrady rodinných domov a pri ihrisko a druhý prúd cez záhrady zaplavil okolie domov Mesárošových , Supekových a prúdom sa valila voda cez cestu do kanála ktorý smeruje do Malého a Veľkého močiara. Keď že kanál vodu nestačil odvádzať , voda zaliala humná až po Malý močiar. Počas tejto povodne sa prekopal aj pred Mesárošovými priepust pod cestu. Nakoľko voda zem rýchlo rozpustila , došlo k okamžitému zdvíhaniu sa vody okolo rodinných domov a zatápaniu pivníc. Nebola to spodná voda, ale voda ktorá stiekla s kopcov nad dedinou a zhromaždila sa okolo rodinných  domov , bolo zaliate celé ihrisko , rola za rodinnými domami . Zo záhrad cez Malý močiar, Veľký močiar cez kanál voda odtiekla do Žitavy. No voda pri ihrisku zostala. Aby sa urýchlilo odvedenie tejto vody, ktorá nemá kade odtiecť siaka do zemi a pomaly priesakom popod zem, odteká smerom k  odvodňovaciemu kanálu a Malému močiaru , tak sa začala voda odčerpávať pomocou čerpadla do potrubia ktoré vedie od Krčmárových až do odvodňovacieho kanála. Za cca tri dni a dve noci sa neodčerpalo s vysoko výkonným čerpadlom ani polovica danej vody. Daná voda v roku 2006 priesakom zatopila všetky záhrady a pivnice rodinných domov.  

 

Odvodňovací kanál na odvádzanie prívalových vôd bol rozšírený a vybudovaný do dnešnej podoby,  po veľkej povodni v  r.1985 a v r. 2006 moc pomohol, pred rokom 1986 tam bol omnoho menší kanál, ktorý bol len ručne kopaný obyvateľmi obce.  Kanál vybudovaný v r.1986 bol po  povodni v r.2006 značne zanesený nánosom bahna. Bohu žiaľ, od r.2006 sa s ním nič nerobilo, ostal zanesený a zarastený, údržba odvodňovacieho systému spadá do povinností obce a priamo pod povinnosti starostu obce. Obr. č.4,5

 

R.2010 –  Koncom mesiaca máj a začiatkom mesiaca jún 2010 , po intenzívnych dažďoch sa v celom povodí rieky Žitavy nakopilo toľko vody , že sa korytom rieky Žitava valila t.z. tisícročná voda. Voda so Žitavy zatápala obce a polia v jej okolí. Pohľad na rieku Žitava, z mosta pri obci Maňa, ktorá bola danou povodňou v roku 2010 značne zasiahnutá, obr.č.6,7

Naša obec nebola priamo prívalovou vodou z rieky Žitava zasiahnutá, ako je spomínané v úvode tohto článku, ale aj tak , v dôsledku toho že rozvodnené vody rieky Žitava vytláčali spodnú vodu smerom k dedine a do Veľkého močiara, voda s viníc a okolitých rolí nemala kde odtekať, došlo k zatopeniu okolia domov v obci , záhrad a ihriska. Voda začala rýchlo zatápať aj pivnice rodinných domov, preto viacerý obyvatelia museli vymontovať svoje kotle na kúrenie, s obavou aby neboli
zatopené a vážne poškodené. Taký intenzívny tlak vody a jej vysoké zdvihnutie si nepamätá nikto.
Zatopené záhrady obr.č.8 a č.9.

Zatopené bolo aj futbalové ihrisko obr.č.10 a č.11, voda úž vystúpila až na cestu pred rodinnými domami.

Hneď na severnom kraji  obce vzniklo veľké jazero vody k ktorá sem postekala z okolitých kopcov , z viníc a keď že nemá kam odtiecť ,siaka do zeme a priesakom postupne zatápa záhrady, pivnice rodinných domov a pomaly odteká priesakom smerom k Malému a Veľkému močiaru. Jazero vody na severnom okraji obce, obr.č.12 ,13.

Voda ktorou bolo zatopené ihrisko a rola za obcou , obec pomocou čerpadiel začala po vzore s roku 2006 odčerpávať do kanála pred domom Krčmára Š,  odčerpávanie realizovali ale len dovtedy, kým voda neklesla mimo plochu ihriska, ďalej nepokračovali. Preto sa museli občania spoľahnúť len na seba a chrániť svoje rodinné domy pomocou svojich čerpadiel, obr.č.14 ,15

Rok 2010   bol mimoriadne bohatý na zrážky a preto voda z okolia rodinných domov klesala veľmi pomaly. Túto skutočnosť ovplyvnila viacero vecí: na prvom mieste sú to nadmerné zrážky v roku 2010 na druhom mieste, je to zanedbané a zle vybudované odvodnenie obce, hlavne severnej časti obce. Tento problém je len čiastočne riešený tým , že bolo vybudované cca 500 m podzemné potrubie od domu Krčmára Š. do odvádzacieho kanála do Malého močiara, na t.z. funduši. na treťom mieste sú stavebné práce a budovanie parku v Malom a Veľkom močiari. Túto skutočnosť kritizovali viacerý občania, no vedenie obce na to nedbalo a za každú cenu sa snažilo využiť peniaze z projektu EÚ pred voľbami 2010. Vznikol síce pekný park v Malom a Veľkom močiari, ale bol do značnej miery znefunkčnený už aj tak slabý odvodňovací systém obce , na čo budú doplácať občania obce na západ od hlavnej cesty ak sa urýchlene neprijmú nápravné opatrenia.

  Poučenie y histórie našej obce : Už naši predkovia museli v minulosti riešiť problém s povodňami, preto vznikol kanál na juhu obce , medzi Michalom nad Žitavou a Kmeťovom, ktorý odvádzal vodu smerujúcu s pod t.z. Vŕb a od Kmeťovského sadu do našej obce na Školskú ulicu. Na takúto povodeň si spomína Ing. Porubský P. : mál som asi 8 rokov, čiže to bolo okolo r.1967, bolo to v lete, po intenzívnej letnej búrke -  prietrži mračien sa začala valiť do dediny voda, cez roľu ,na ktorej bola  nasadená  myslím si že repa . Najprv si ľudia chránili domy tak, že pred brány dali hnoj a ten držal vodu na ulici a tá netiekla do dvorov pri domy. No keďže voda stále pritekala, odobrali sa chlapi z ulici s lopatami ,rýľmi a čakanmi smerom pod Vŕby, tam zistili ,že kanál bol upchatý haluzami a slamou a  aj nestačil odvádzať prívalovú vodu do Žitavy popod železnicu , hlavnú cestu a cez rolu poza terajšie družstevné stredisko.   Po prečistení kanála sa prítok vody spomalil a nakoniec aj prestál. S chlapov, ktorý boli prečistiť kanál si spomínam len na Račeka Jozefa, Porubského Jána st.a Keméňa Marka.  No na druhý deň bola ulica ešte plná vody a len pomaly siakala do zeme, preto sa chlapi rozhodli hnojové hrádze odstrániť a vodu pustili do záhrad za domami. Práve južný kanál, vybudovaný v minulosti slúžil na ochranu obce pred takýmito povodňami, zanesenie kanálu a výrazné jeho znefunkčnenie  má na svedomí predovšetkým JRD Úsvit Maňa, ktoré v dávnej minulosti do daného kanálu umiestnilo potrubie závlahy a aj kanál čiastočne zahrnulo na viacerých miestach. Južný kanál pritom, má najlepší spád od kopcov nad našou dedinou, smerom k rieke Žitava, má vybudovaný priepust pod železnicu aj pod hlavnú cestu. Viď obr. č. 16,17,18,19

 

Podľa rozprávania Miroslava Janeca, existoval aj severný kanál , ktorý  podľa jeho slov  viedol miestami ako je bránka na ihrisku od Martinovej, popod železnicu a hlavnú cestu do Žitavy. Od viníc sa tiahla brázda cez roľu smerom ku kanálu popod železnicu. Rúra popod železnicu bola taká široká, že ako chlapci sa do nej schovávali a cez ňu aj preliezli. Za hlavnou cestou ,jarok pokračoval vedľa Kolajkárovho domu do Žitavy- spomína p. Janec Miroslav. Tento kanál v súčasnosti a už aj dosť dlho v minulosti neexistuje. Kedy zanikol neviem a ani ako zanikol, pretože po spomínaných priepustoch nie je ani stopy a ani som ich nemohol nájsť. A práve tento kanál by podľa môjho názoru zásadne riešil problém s povodňami a podmáčaním obce a domov na západ od hlavnej cesty. Kanál by mál ísť, po severnom okraji obce od záhrady  p.Krčmára Š . poza ihrisko ,pod železnicu a hlavnú cestu do rieky Žitava. Viď obr. č. 20.21.22.23

Vybudovanie severného kanálu je v súčasnosti najobtiažnejšie a aj finančne najnáročnejšie, no malo by najväčší efekt na odvodnenie našej obce.  Význam Malého a Veľkého močiara spočíval vždy v tom, že ako v najnižšom bode v našej obci, sem presakovala voda zo všetkých strán obce, tuná vystupovala na povrch a odtiaľto odtekala do rieky Žitava, alebo sa postupne odparovala aj za pomoci stromov , predovšetkým líp. Že tu bol odjakživa močiar , dočítame sa aj v obecnej kronike , kde sa píše : Stará škola ,ktorá stála vedľa dnešnej dióssyovskej kúrie už nevyhovovala po stránke priestorovej a preto na popud obecnej rady bola postavená v r.1900 nová škola na križovatke ciest u kostola. Toto miesto bolo močaristé a preto pred zahájením stavby toto miesto muselo byť zavezené zeminou. A v druhom citáte z r. 1947 sa píše : Medzi mimoriadne udalosti posledných rokov je potrebné spomenúť r. 1947. Bol to mimoriadne suchý rok, v ktorom od mája do októbra vôbec nepršalo teploty boli neustále nad 30°C .Močiar pri škole bol vyschnutý a Žitava pri nedostatku vodných zrážok mala takmer prázdne riečište. Z uvedených historických údajov , ale aj s udalostí ktoré si pamätám aj ja, Veľký močiar, Malý močiar  bol v rámci odvodňovacieho systému obce veľmi dôležitý, to preto, že voda sem rýchlo stiekla a odtiaľto pomaly odtekala cez kanál do Žitavy.  Viem, že voda tu bývala často už na jeseň a počas zimy do výšky priepustu pod hlavnú cestu, chodili sme sa sem korčuľovať. Vybudovanie parku v uvedenej lokalite a čiastočné zavezenie močiarov ,zhorší aj tak zlé podmienky odvodnenia obce. Viď obr.č. 24,25 .

Ako vidíme, v rámci vzniknutého parku sú rôzne estetické cestičky, ktoré budú brániť odtekaniu vody do močiara zo zatopených záhrad a budú spomaľovať presakovaniu vody so severného konca obce do močiara a odtekaniu do Žitavy.