Štatút obce Michal nad Žitavou je základnou právnou normou obce Michal nad Žitavou. Všetky 
Všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť
v súlade s týmto Štatútom. Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Obecným zastupiteľstvo 3/5
väčšinou všetkých poslancov. Štatút obce Michal nad Žitavou bol schválený Obecným zastupiteľ-
stvom v Michale nad Žitavou dňa 30.4.2002. Štatút obce Michal nad Žitavou nadobúda účinnosť 
dňom 1.5.2002. Nadobudnutím účinnosti Štatútu obce Michal nad Žitavou sa ruší Organizačný
poriadok obce Michal nad Žitavou, schválený dňa 27.6.1992.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Statut obce.pdf)Štatút obce[Štatút obce]11336 kB