V chotári obce sa nachádza prírodná rezervácia Žitavský luh s výmerou 75 ha, ktorá bola vyhlásená v roku 1980. Zasahuje do chotárov obcí Michal nad Žitavou, Kmet'ovo a Maňa. Z hl'adiska ochrany prírody ide o najrvýznamnejšiu lokalitu stredného Požitavia. Je to komplex podmáčaných lúk, močiarov a mäkkého lužného lesa. Celkovo sa tu vyskytuje 191 druhov vtákov, z toho 56 hniezdičov, dva druhy plazov a osem druhov obojživelníkov, štrnást' druhov rýb, dvadsat'sedem druhov cicavcov, sedemnást' druhov vážok a iných druhov živočíchov. V rámci Nitrianskeho kraja je tu najvýznamnejšia hniezdna lokalita kačice lyžičiarky, kačice chrapl'avej a najpočetnejšie nocoviská kaní močiarnych a sivých, strnádok lúčnych a labtušiek lúčnych. Kedysi tu bolo hniezdisko bahniakov významné aj z celoslovenského hl'adiska. Pravidelne tu hniezdili vtáky zapísané v Červenej knihe ohrozných druhov. Niektoré druhy sú dokonca kriticky ohrozené z európskeho i svetového hl'adiska. Požitavie predstavuje najvýznamnejšiu lokalitu mnohých ohrozených druhov rastlín - napr. fialky nízkej, plamienka celistvolistového, cesnaku hranatého, ostrice čiernoklasej a šišaka gracovitého. Nachádzajú sa tu najväčšie močiarne ostricové porasty v okrese Nové Zámky s ostricou pobrežnou a štíhlou. Širšie územie rezervácie je navrhované ako Chránené vtáčie územie v rámci európskej sústavy NATURA 2000. Naň priamo nadväzuje pôvodný tok Žitavy, ktorý bol vyhlásený za Prírodnú pamiatku rieky Žitavy. V jej brehových lesných porastoch rastú mohutné storočné hlavové vŕby, ktoré sú domovom vzácnych druhov bezstavovcov. Vel'ké sucho spôsobilo, že v auguste 2000 vypukol v rezervacii požiar a spálil 2/3 jej povrchu. Plamene siahali do výšky 4 - 5 m a oheň sa podarilo uhasit' cca za 12 hodín. Zahynulo viacej kusov diviny, hlavne zajace. Nezodpovedného pôvodcu požiaru sa nepodarilo odhalit'. Príroda rezervácie sa pomeme rýchlo regenerovala a stopy požiaru sú dnes už nepostrehnutel'né. Z hl'adiska ochrany prírody je pozoruhodná hviezdicova podložka na hniezdo bocianov, ktorú v 70-tych rokoch 20. storočia na vysokú konštrukciu vo dvore fary osadil farár Ľudovít Čársky. V súčasnosti majú možnost' bociany hniezdit' na d'alšom novovytvorenom mieste v obci - v ulici pri kaštieli.