Obec Michal nad Žitavou má terajší svoj názov od roku 1955. Pôvodný názov prešiel niekoľkými zmenami. Prvá zmienka názvu obce je z roku 1353 pod názvom ZENT-MIHAL, aktivizované do maďarčiny ako SZENT-MIHALY. V roku 1421 bol názov ustálený na SZENT-MYHALYÚR a tento názov sa používal až do roku 1918, do skončenia prvej svetovej vojny, do rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Od roku 1918 až do roku 1955 sa používal názov SVÄTÝ MICHAL NAD ŽITAVOU. Roku 1676 sa Nitrianska župa rozdelila na tri okresy: Nitriansky, Bojnický a Obdokovecký. Obec od tej doby patrila aj do Nitrianskeho okresu. V roku 1821 bol Nitriansky okres rozdelený na dve časti: južný a severný. Sídlom severného okresu bolo župne mesto Nitra a južného okresu Nové Zámky. Obec Michal pripadla do južného okresu. V roku 1872, po ďalšej reorganizácii okresov Nitrianskej župy a utvorením ďalších okresov, južný Nitriansky okres bol premenovaný na Novozámocky okres, ale sídlo z mesta Nové Zámky vplyvom rodiny Turčányi bolo prenesené do Šurian. Teda v tomto období, až do začiatku dvadsiateho storočia, patrila obec Michal do Novozámockého okresu so sídlom v Šuranoch.
    Po prvej svetovej vojne bolo sídlo okresu prenesené do Nových Zámkov a obec Michal až do roku 1948 patrila do Novozámockého okresu. Od 1.januára 1949 po novej územnej reorganizácii, až do 1. júla 1960 bola obec pričlenená do okresu Vráble, Nitrianskeho kraja. Od 1.júla 1960 prebiehala nová územná reorganizácia. Malé okresy boli zrušené a boli zriadené iba tri kraje. Vznikol Západoslovenský kraj so sídlom v Bratislave, okres Vráble bol zrušený a obec Michal v rámci tejto reorganizácie bola opätovne začlenená do okresu Nové Zámky.
   Notársky úrad bol v obci zriadený v roku 1872 a do tohto notárskeho obvodu patrili obce Ďorog (teraz Kmeťovo) a Malá Máňa (teraz Maňa). Vznik názvu obce podľa historických prameňov môžeme datovať do roku 1158 až 1161, kedy priestory dnešnej obce boli kráľovským majetkom a uhorský kráľ Gejza II. (1141 - 1161) ich daroval Nitrianskej kapitule. Na miestach dnešného Michala stála už predtým staroveká osada, avšak jej pomenovanie sa datuje okolo roku 1158, keď Nitrianska kapitula dala postaviť v tej osade kaplicu svätého Michala. Od tejto doby sa používa aj názov osady ako PREADIVM SANETI MICHAELI ARCHANGELLI, čo vo voľnom preklade znamená asi toľko: Osada resp. hospodársky dvor pri kaplnke svätého Michala archanjela. Tento názov sa používal pri historických listinách až do roku 1353, kedy vlastne bol uzákonený názov celej osady menom svätca, ktorému bola zasvätená kaplnka svätého Michala. Bolo to za panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého (1342 - 1382), kedy vplyvom veľkej banskej kolonizácie ustanovovali sa vo veľkej miere pevné názvy osád a miest. O tomto pojednáva aj archívna listina SIGILVM CAPITVLIS NITRIENSI S# ECLIE#