Vznik názvu obce podľa historických prameňov, môžeme datovať až do roku 1158. Kedy priestory dnešnej obce boli kráľovským majetkom a uhorský kráľ Gejza II ich daroval Nitrianskej kapitule. Tá dala postaviť v tejto osade kaplnku svätého Michala. Od tejto doby sa používa aj názov osady volne z latinčiny preložené: ako osada pri kaplnke svätého Michala archaniela. Doklady osídlenia sú však omnoho staršie. Pochádzajú už z mladšej doby kamennej, 5. tisícročia pred Kristom keď sa tu usadili prví poľnohospodári. Dá sa povedať, že 4 storočia pred Kristom bola obec osídlená obyvateľmi, ktorých poznáme už aj z písomných prameňov. Ide o Keltov. Ich rozsiahle pohrebisko bolo objavené v miestnej pieskovni JRD. Zachrániť sa podarilo vyše 20 kostrových hrobov s bohatou výbavou. Nechýbajú celé nádoby, nástroje, zbroj, šperky a rôzne drobné predmety. Vyznačujú sa vysokou kvalitou. Osídlenie pokračovalo aj v dobe rímskej (0 až 400 rokov po Kristovi). Žili tu Germáni. Ich sídlisko je doložené v bývalej ,,zeleninovej záhrade JRD´´ pri starom koryte rieky Žitavy. K slovenským či veľkomaravským pohrebiskám z 9. - 10. storočia patria aj početné hroby nájdené v miestnej pieskovni. Napriek tomu, že nepretržitou ťažbou piesku v 50. rokoch minulého storočia, boli tieto pohrebiská dosť zničené. Možno konštatovať, že veľkomoravské pohrebisko patrí svojím rozsahom a bohatstvom výbavy k najvýznamnejším zo svojho obdobia - situovaným východne od Nitry. Naši predkovia boli priamymi účastníkmi udalostí vzniku a zániku Veľkomoravskej ríše, najstaršieho štátu Moravanov a Slovákov v druhej tretine 9. a začiatkom 10. storočia. Ako i príchod vzdelancov vierozvestcov sv. Cyrila (*827-869) a Metoda (*815-885).Aj Michal nad Žitavou v peripetiách rôznych časových horizontov, prešiel ďalším zaujímavým historickým obdobím. Pustošenie Tatárov, Husitské boje a vpád Turkov, kedy naša obec bola viac krát spustošená. Naši predkovia však nekapitulovali, pozviechali sa a začali svoju obec opäť budovať. Počas omnoho viac ako tých 850 rokov, naši predkovia mnohý prežili a mali viac toho ťažkého než radostného. No predsa si obec zachovala identitu a obyvatelia ostali verný svojmu slovenskému pôvodu. Najväčší rozmach naša obec zaznamenala od čias skončenia 2 svetovej vojny. Občania si postavili desiatky nových moderných domov, vybudovala sa spoločenská vybavenosť obce ako zdravotne stredisko, základná škola z telocvičnou, požiarna zbrojnica, dom smútku, miestne komunikácie a chodníky, kultúrny dom z obecným úradom, materská škola s kuchyňou a jedálňou, skládka komunálneho odpadu, vodovod, kanalizácia, areál futbalového ihriska, multifunkčné ihrisko a veľa ďalších drobných investícií. Zato patrí vďaka pracovnému úsiliu našich občanov.