• Pozvánka

   
  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce

  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne. Dňa 27.3.2019  sa uskutoční spomienkové stretnutie občanov obce, pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, od okupácie nemeckými vojskami.   Program spomienkového stretnutia je nasledovný: 17,00 hod – zádušná omša za padlých občanov obce v I. a II. svetovej vojne    17,30 hod, pri pamätníku padlých občanov:                                                             Program spomienkového stretnutia pri pamätníku padlých občanov obce, v prvej a druhej svetovej vojne, je nasledovný: Báseň Príhovor starostu obce k účastníkom spomienkového stretnutia Položenie vencov k pamätníku padlých vojakov Zapálenie a položenie kahancov poslancami OZ , pri pamätník padlých vojakov Chvíľa ticha, na krátku spomienku a zamyslenie sa nad hrôzami vojny

   
  POZVÁNKA NA PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

  16. marca 2019 si budeme opätovne voliť hlavu štátu. Druhé kolo bude 30. marca. O tom, kto zasadne do prezidentského kresla, rozhodnú v priamej voľbe občania, ktorí v deň hlasovania dosiahli 18 rokov. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov.

 • Denník

   
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   
  18.7.2018

  1. Poriadok v kabínach na futbalovom ihrisku 2. Dokončenie kosenia na hlavnej ulici a kosenie pri ZS, KD, požiarnej zbrojnici 3. Poriadok pri KD a na parkovisku pri KD 4. Pomoc pri vývoze kontajneru s veľkoobjemovým odpadom zo skládky 5. Kosenie futbalového ihriska so štvorkolesovou kosačkou + lainovanie futbalového ihriska 6. Rozvešanie plagátov s programom osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov + prípravné práce

   
  17.7.2018

  1. Poriadok na školskej ulici, čistenie krajníc 2. Čistenie chodníku od uschnutej zeliny v Malom parku 3. Ohradenie školského areálu, natiahnutie pletiva za bytovkou 4. Dokončenie stojanu na sušenie bielizne pri bytovke 5. Kosenie pri bytovke a na hlavnej ulici 6. Polievanie futbalové ihrisko

   
  16.7.2018

  1. Kosenie Malého a Veľkého parku štvorkolesovou kosačkou 2. Poriadok hlavná ulica + AZ + futbalové ihrisko + železničný perón 3. Vyhrabanie pokosenej trávy na skládke, na kopy 4. Kosenie hlavná ulica 5. Drtenie haluziny na skládke 6. Príprava osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov

   
  13.7.2018

  1. Vývoz pokosenej trávy z futbalového ihriska + vaľkovanie futbalového ihriska 2. Kosenie Školská ulica + ulica za MŠ + ulica pod skládkou + Staničná ulica a dokončenie kosenia železničnej stanici 3. Kosenie pri Jednote 4. Poriadok pri cintoríne, na cintoríne a trhanie zeliny vo Veľkom parku 5. Striekanie zeliny na chodníku v cintoríne, na ulici pri sýpke, pri KD

U Z N E S E N I E č. 2/2011

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na svojom 2. riadnom zasadnutí konanom dňa 24.05.2011

 

 

 1. BERIE NA VEDOMIE:

 1. Informatívnu správu starostky obce Michal nad Žitavou

 2. Plnenie a čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2011.

 3. Petíciu za otvorenie miestneho ihriska.

 

 1. SCHVAĽUJE:

 1. VZN č. 2/2011 o výške príspevku na úhradu nákladov a podmienky úhrady školskej jedálni.

 2. VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám v obci, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.

 3. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení : Marta Sádovská, Ľudovít Pecho, Jozef Kňaze.

 4. Prenájom miestností v kultúrnom dome pre organizáciu ErKo Michal nad Žitavou.

 

 1. UKLADÁ:

Zvolať verejné zhromaždenie občanov dňa 07.06.2011

 

 1. POVERUJE:

Starostku obce vypracovať poriadok športového ihriska

 

 

 

 

 

Helena Nagyová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa 24.5.2011   

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 2

Category: Kultúra
Views: 2

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 5

Category: Rôzne
Views: 8

Category: Kultúra
Views: 12

Category: Kultúra
Views: 9

Category: Kultúra
Views: 5