• Pozvánka

   
  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce

  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne. Dňa 27.3.2019  sa uskutoční spomienkové stretnutie občanov obce, pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, od okupácie nemeckými vojskami.   Program spomienkového stretnutia je nasledovný: 17,00 hod – zádušná omša za padlých občanov obce v I. a II. svetovej vojne    17,30 hod, pri pamätníku padlých občanov:                                                             Program spomienkového stretnutia pri pamätníku padlých občanov obce, v prvej a druhej svetovej vojne, je nasledovný: Báseň Príhovor starostu obce k účastníkom spomienkového stretnutia Položenie vencov k pamätníku padlých vojakov Zapálenie a položenie kahancov poslancami OZ , pri pamätník padlých vojakov Chvíľa ticha, na krátku spomienku a zamyslenie sa nad hrôzami vojny

   
  POZVÁNKA NA PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

  16. marca 2019 si budeme opätovne voliť hlavu štátu. Druhé kolo bude 30. marca. O tom, kto zasadne do prezidentského kresla, rozhodnú v priamej voľbe občania, ktorí v deň hlasovania dosiahli 18 rokov. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov.

 • Denník

   
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   
  18.7.2018

  1. Poriadok v kabínach na futbalovom ihrisku 2. Dokončenie kosenia na hlavnej ulici a kosenie pri ZS, KD, požiarnej zbrojnici 3. Poriadok pri KD a na parkovisku pri KD 4. Pomoc pri vývoze kontajneru s veľkoobjemovým odpadom zo skládky 5. Kosenie futbalového ihriska so štvorkolesovou kosačkou + lainovanie futbalového ihriska 6. Rozvešanie plagátov s programom osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov + prípravné práce

   
  17.7.2018

  1. Poriadok na školskej ulici, čistenie krajníc 2. Čistenie chodníku od uschnutej zeliny v Malom parku 3. Ohradenie školského areálu, natiahnutie pletiva za bytovkou 4. Dokončenie stojanu na sušenie bielizne pri bytovke 5. Kosenie pri bytovke a na hlavnej ulici 6. Polievanie futbalové ihrisko

   
  16.7.2018

  1. Kosenie Malého a Veľkého parku štvorkolesovou kosačkou 2. Poriadok hlavná ulica + AZ + futbalové ihrisko + železničný perón 3. Vyhrabanie pokosenej trávy na skládke, na kopy 4. Kosenie hlavná ulica 5. Drtenie haluziny na skládke 6. Príprava osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov

   
  13.7.2018

  1. Vývoz pokosenej trávy z futbalového ihriska + vaľkovanie futbalového ihriska 2. Kosenie Školská ulica + ulica za MŠ + ulica pod skládkou + Staničná ulica a dokončenie kosenia železničnej stanici 3. Kosenie pri Jednote 4. Poriadok pri cintoríne, na cintoríne a trhanie zeliny vo Veľkom parku 5. Striekanie zeliny na chodníku v cintoríne, na ulici pri sýpke, pri KD

U Z N E S E N I E č. 1/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 15.03.2011

 

 1. BERIE NA VEDOMIE:

 1. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2011.

 2. Stanovisko obecného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.

 3. Inventarizáciu majetku obce za rok 2010.

 4. Informatívnu správu o činnosti OcÚ Michal nad Žitavou.

 5. Analýzu stavu odtokových pomerov a opatrení po povodni v roku 2010.

 6. Správu o kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky obce za rok 2010.

 7. Správu o životnom prostredí a odpadovom hospodárstve za rok 2010.

 

 1. KONŠTATUJE, ŽE:

 1. Za členov finančnej komisie a hospodárením s obecným majetkom boli doplnení:

 1. Zrubcová, p. Návojská, p. Račeková, p. Návojský,

Za členov komisie športu, kultúry, vzdelávania a mládeže boli doplnení:

p. Čerňáková, p. Jurkáčková, p. Gajdoš, p. Švecová,

Za členov komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku boli doplnení:

p. Krčmár, p. Jurkáčková, p. Návojský, Ing. Porubský.

2. Uznesenie z ustanovujúceho OZ bolo splnené podľa protokolu.

 

 1. SCHVAĽUJE:

 1. Záverečný účet obce za rok 2010.

 2. Plán kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na I. polrok 2011.

 3. Zvýšenie úväzku obecnej kontrolórke od 01.07.2011 z 0,035 na 0,053.

 4. VZN č. 1/2011 o udržiavaní poriadku v obci Michal nad Žitavou.

 5. Zvýšiť školné v MŠ od 1.04.2011 na 5,- eur.

 6. Zrušiť činnosť knihovníka v obecnej knižnici.

 

 1. UKLADÁ:

 1. Spôsobom obvyklým vymáhať pohľadávky týkajúce sa nezaplatených daní z nehnuteľností za rok 2010.

 2. Spracovať žiadosť v spolupráci s riaditeľskou ZŠ Mgr. Šprlákovou o zriadení ŠK pri ZŠ Michal nad Žitavou.

 3. Doručiť novým poslancom existujúce VZN.

 

Helena Nagyová

V Michale nad Žitavou, dňa 18.3.2011 starostka obce

 

 

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 2

Category: Kultúra
Views: 2

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 5

Category: Rôzne
Views: 8

Category: Kultúra
Views: 12

Category: Kultúra
Views: 9

Category: Kultúra
Views: 5