• Pozvánka

   
  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce

  P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne. Dňa 27.3.2019  sa uskutoční spomienkové stretnutie občanov obce, pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, od okupácie nemeckými vojskami.   Program spomienkového stretnutia je nasledovný: 17,00 hod – zádušná omša za padlých občanov obce v I. a II. svetovej vojne    17,30 hod, pri pamätníku padlých občanov:                                                             Program spomienkového stretnutia pri pamätníku padlých občanov obce, v prvej a druhej svetovej vojne, je nasledovný: Báseň Príhovor starostu obce k účastníkom spomienkového stretnutia Položenie vencov k pamätníku padlých vojakov Zapálenie a položenie kahancov poslancami OZ , pri pamätník padlých vojakov Chvíľa ticha, na krátku spomienku a zamyslenie sa nad hrôzami vojny

   
  POZVÁNKA NA PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

  16. marca 2019 si budeme opätovne voliť hlavu štátu. Druhé kolo bude 30. marca. O tom, kto zasadne do prezidentského kresla, rozhodnú v priamej voľbe občania, ktorí v deň hlasovania dosiahli 18 rokov. Funkčné obdobie prezidenta je päť rokov.

 • Denník

   
  Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

   
  18.7.2018

  1. Poriadok v kabínach na futbalovom ihrisku 2. Dokončenie kosenia na hlavnej ulici a kosenie pri ZS, KD, požiarnej zbrojnici 3. Poriadok pri KD a na parkovisku pri KD 4. Pomoc pri vývoze kontajneru s veľkoobjemovým odpadom zo skládky 5. Kosenie futbalového ihriska so štvorkolesovou kosačkou + lainovanie futbalového ihriska 6. Rozvešanie plagátov s programom osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov + prípravné práce

   
  17.7.2018

  1. Poriadok na školskej ulici, čistenie krajníc 2. Čistenie chodníku od uschnutej zeliny v Malom parku 3. Ohradenie školského areálu, natiahnutie pletiva za bytovkou 4. Dokončenie stojanu na sušenie bielizne pri bytovke 5. Kosenie pri bytovke a na hlavnej ulici 6. Polievanie futbalové ihrisko

   
  16.7.2018

  1. Kosenie Malého a Veľkého parku štvorkolesovou kosačkou 2. Poriadok hlavná ulica + AZ + futbalové ihrisko + železničný perón 3. Vyhrabanie pokosenej trávy na skládke, na kopy 4. Kosenie hlavná ulica 5. Drtenie haluziny na skládke 6. Príprava osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov

   
  13.7.2018

  1. Vývoz pokosenej trávy z futbalového ihriska + vaľkovanie futbalového ihriska 2. Kosenie Školská ulica + ulica za MŠ + ulica pod skládkou + Staničná ulica a dokončenie kosenia železničnej stanici 3. Kosenie pri Jednote 4. Poriadok pri cintoríne, na cintoríne a trhanie zeliny vo Veľkom parku 5. Striekanie zeliny na chodníku v cintoríne, na ulici pri sýpke, pri KD

Štatút obce Michal nad Žitavou je základnou právnou normou obce Michal nad Žitavou. Všetky 
Všeobecné záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť
v súlade s týmto Štatútom. Zmeny a doplnky tohto Štatútu schvaľuje Obecným zastupiteľstvo 3/5
väčšinou všetkých poslancov. Štatút obce Michal nad Žitavou bol schválený Obecným zastupiteľ-
stvom v Michale nad Žitavou dňa 30.4.2002. Štatút obce Michal nad Žitavou nadobúda účinnosť 
dňom 1.5.2002. Nadobudnutím účinnosti Štatútu obce Michal nad Žitavou sa ruší Organizačný
poriadok obce Michal nad Žitavou, schválený dňa 27.6.1992.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Statut obce.pdf)Štatút obce[Štatút obce]11336 kB

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 2

Category: Kultúra
Views: 2

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 5

Category: Rôzne
Views: 8

Category: Kultúra
Views: 12

Category: Kultúra
Views: 9

Category: Kultúra
Views: 5